Wat is een religieuze waan

Inhoud:

  • Wat is religieuze misleiding?
  • Oorzaken
  • Symptomen, klachten en tekenen
  • Diagnose & verloop van de ziekte
  • Complicaties
  • Wanneer moet je naar de dokter?
  • Behandeling & therapie
  • Het voorkomen
  • Nazorg
  • Je kunt dat zelf doen

Religieuze waan is een inhoudelijke waanvoorstelling symptomatologie die vaak wordt geassocieerd met schizofrenie. De waan gaat vaak gepaard met een reddingsmissie. De behandeling van de patiënten is meestal moeilijk vanwege de synergie van het ego.

Wat is religieuze misleiding?

Waan is een symptoom van psychiatrische stoornissen. In de psychopathologische bevindingen is waan een substantiële aandoening in de context van verschillende aandoeningen van de psyche. Ziekten verstoren levensstijl door overtuigingen die onverenigbaar zijn met objectieve realiteit. Het oordeel van de getroffen mensen is verstoord.

Soortgelijke denkstoornissen zijn overschatte ideeën en obsessieve gedachten. In tegenstelling tot waanpatiënten weten de patiënten van deze denkstoornis meestal dat hun gedachten in strijd zijn met de objectieve realiteit en normaliteit. Waanzin is vooral kenmerkend voor ziekten zoals schizofrenie. Inhoudelijke wanen kunnen van verschillende soorten zijn. Religieuze onderwerpen zijn een relatief wijd verspreide inhoud.

Deze religieus gevormde vorm van waan wordt genoemd religieuze waan genoemd. De patiënten van een dergelijke waan hebben last van valse maar onwrikbare ideeën in de vorm van overtuigingen die in tegenspraak zijn met het persoonlijke opleidingsniveau en de culturele of sociale achtergrond van de betrokken persoon. De patiënten vertegenwoordigen hun overtuigingen met buitengewone overtuiging en zelfsynthese. Hun persoonlijke zekerheid is het tegenovergestelde.

Oorzaken

Volgens de huidige studies, religieuze onderwerpen zijn de inhoud van maximaal 30 procent van alle schizofrene wanen. Dit maakt religieuze waan tot een van de meest voorkomende waanthema’s. Naast schizofrenie worden veel andere ziekten geassocieerd met waan symptomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor stemmingsstoornissen zoals ernstige depressie of manie en bipolaire stoornis.

De primaire oorzaak is vaak dementie of hersenschade. In het kader van dementie veroorzaakt vooral de ziekte van Alzheimer vaak waanverschijnselen. Waanvoorstellingen komen bijna net zo vaak voor bij vasculaire dementie, Lewy-lichaamsdementie en fronto-temporele dementie. Religieuze waan wordt daarom meestal niet veroorzaakt door puur psychologische fenomenen, maar is in de meeste gevallen gerelateerd aan organische hersenschade.

Aan de andere kant zijn er ook gevallen bekend van religieuze waanzin die niet geassocieerd zijn met organische hersenveranderingen. Afhankelijk van de primaire oorzakelijke ziekte zijn er verschillende vormen van religieuze waanzin. Uiteindelijk moet religieuze waan worden opgevat als een symptoom waarin de genoemde ziekten worden uitgedrukt.

Vaak komen de religieuze misleidingen niet voort uit een persoonlijke religieuze ervaring. Ze ontstaan ​​eerder in de context van menselijke conflicten, zoals huwelijksproblemen of angst voor de dood.

Symptomen, klachten en tekenen

Mensen met religieuze wanen zijn er vaak van overtuigd dat ze in directe communicatie met God staan. In sommige gevallen geloven ze ook dat ze zijn gekozen als de nieuwe Messias en naar de aarde zijn gestuurd om de wereld te redden. In zo’n geval is er sprake van een religieuze waan met een reddingsmissie.

De patiënten zijn volledig gefixeerd op hun wanen en voeden al hun gedachten en acties van hen. In hun waansysteem zijn ze volledig immuun voor kritische tegenargumenten. Bij paranoïde schizofrenie ervaren patiënten vaak een grote behoefte om hun misleidende religieuze ideeën te delen en te verspreiden.

In veel gevallen wisselt een patiënt met religieuze waanzin tussen vormen van dialoog en monologiestructuren met dezelfde inhoud. In de meeste gevallen resulteert de waan in een vervreemding of gedeeltelijke vervreemding van de omgeving. De patiënt is meestal geïsoleerd van de omgeving, omdat niemand anders dan hij de inhoud van de waan vertegenwoordigt.

In de meeste gevallen zijn mensen met religieuze misleiding niet geïntegreerd in religieuze gemeenschappen, omdat hun ideeën niet kunnen worden verzoend met de populaire. In de klinische praktijk leidt religieuze misleiding vaak tot ernstig lichamelijk letsel.

Diagnose & verloop van de ziekte

In de context van diagnostiek moet religieuze misleiding worden onderscheiden van religieuze overtuiging. In een waanidee wordt kennis geclaimd in plaats van geloof. Ze maken geen geloofsbelijdenissen, maar communiceren zichzelf in objectief onmogelijke percepties van de werkelijkheid. Met religieus geloof is een realistische zelfevaluatie nog steeds mogelijk.

Patiënten met religieuze wanen daarentegen lijden aan arrogante zelfevaluatie. In het religieuze geloof zijn de patiënten ook in staat om afstand te nemen en de religieuze inhoud in vraag te stellen. Patiënten met religieuze waanzin kunnen zich niet distantiëren van hun vaste ideeën en zien geen uitgangspunt om hun ideeën in twijfel te trekken.

Voor patiënten met religieuze waan symptomen, hangt de prognose af van de oorzakelijke ziekte. In veel gevallen kan een volledige genezing als gevolg van de synergie van het ego niet worden bereikt.

Complicaties

Religieuze waanideeën kunnen tot tal van complicaties leiden, vooral van sociale aard. Maar ernstig zelfbeschadiging is ook mogelijk. In de meeste gevallen zal de waanvoorstelling van de betrokken persoon leiden tot sociaal isolement. Een nadruk op kennis van een bepaalde religieuze situatie kan ook leiden tot ernstige conflicten, die familierelaties, andere sociale contacten en de werkomgeving kunnen beïnvloeden.

De fixatie op de inhoud van de waan kan ook leiden tot verwaarlozing van andere levensgebieden, wat kan leiden tot onvermogen om te werken en verwaarlozing van de eigen behoeften. Samen met het feit dat zelfs religieuze gemeenschappen overweldigd kunnen zijn als het gaat om de integratie van dergelijke psychotica, leidt het conflict tussen wat de omgeving gelooft en wat de psychoticus denkt te weten vaak tot zelfisolatie.

Zelfbeschadigend gedrag kan te wijten zijn aan het feit dat de betrokken persoon zich bijvoorbeeld identificeert met een martelaar uit de religieuze tradities of zich met hem identificeert en bereid is zijn acties dienovereenkomstig te imiteren. De neiging om risico’s te nemen wordt aangewakkerd – vaak gevoed door een door waanbeelden veroorzaakte overschatting van het eigen zelf – als de betrokken persoon zichzelf als een redder ziet namens God.

Wanneer moet je naar de dokter?

Een religieuze waan op zichzelf is geen ziekte. Het komt meestal voor bij andere klachten die een algemeen beeld geven. Het is kenmerkend dat de betrokken persoon vaak geen inzicht in de ziekte toont. Daarom zijn ouders, familieleden of mensen uit de sociale omgeving verantwoordelijk voor het initiëren van een doktersbezoek.

Als de betrokken persoon in communicatie is met denkbeeldige entiteiten, is dit alleen geen verontrustend kenmerk. Handelingen in naam van God worden ook al vele millennia uitgevoerd en worden niet geïnterpreteerd als tekenen van ziekte.

De limiet voor een ziekte wordt overschreden als de betrokken persoon blijkbaar zonder reden meldt dat hij stemmen hoort of zichzelf heeft verklaard. Er is een fixatie van de waanvoorstellingen die het denken en handelen aanzienlijk veranderen. Het gedrag van de betrokken persoon wordt beschreven als norm en moet aan een arts worden gepresenteerd.

Andere tekenen zijn monologen en een niet beïnvloede invloed op het milieu. Er zijn pesterijen die sociale conflicten veroorzaken. De uitgedrukte scripties missen vaak een solide basis en worden krachtig verdedigd door de betrokken persoon. Als er beledigingen, agressieve gedragstendensen of zelfverwonding zijn, moet een arts worden geraadpleegd.

Behandeling & therapie

De behandeling van patiënten met religieuze waan hangt af van de oorzakelijke ziekte. Psychofarmaca zijn voornamelijk beschikbaar voor conservatieve medicamenteuze therapie. Bij schizofrenie is recent ook electro epileptische therapie gebruikt, waarbij epileptische aanvallen worden gestimuleerd onder anesthesie. De voordelen van deze vorm van therapie blijven echter controversieel.

Bovendien worden sociotherapie, ergotherapie en ergotherapie gebruikt om dagelijkse routines te normaliseren. Hetzelfde geldt voor bewegingstherapieën. In psychotherapie wordt de individuele kwetsbaarheid verlicht, externe stressoren verminderd en het omgaan met de ziekte wordt ondersteund.

Acceptatie, zelfmanagement en het omgaan met problemen staan ​​centraal in de therapie. Gedrags- en cognitieve therapeutische elementen kunnen in de sessies worden geïntegreerd. In de meeste gevallen vindt familietherapie plaats.

Dit komt door het feit dat de religieuze waan niet alleen extreme effecten op de familieleden van de psychoticus vertoont, maar dat de waanverschijnselen vaak ook optreden op de voedingsbodem van interpersoonlijke problemen in de nauwere cirkel. De echte moeilijkheid met religieuze waan symptomen is het inzicht in de ziekte. De ego-syntonie van waanideeën moet ego-dystonie worden, opdat de patiënt enige vorm van lijden ervaart.

Het voorkomen

Religieuze illusie-symptomen zijn alleen het symptoom van een bovengeschikte ziekte en kunnen daarom alleen worden voorkomen voor zover de oorzakelijke ziekten kunnen worden voorkomen.

Nazorg

Follow-up zorg voor religieuze wanen hangt grotendeels af van de onderliggende oorzaak. Bovenal komen schizofrenie, depressie, middelenmisbruik en manie ter discussie. Dienovereenkomstig is religieuze waanzin meestal een uitdrukking van deze kwalen en vereist zelden gerichte nazorg die alleen tot dit symptoom beperkt zou zijn.

Vervolgzorg kan noodzakelijk zijn voor religieuze misleiding als dit heeft geleid tot acties van de betrokken persoon. Zelfbeschadiging, waanmisdrijven en soortgelijke dingen worden soms uitgevoerd door mensen in religieuze waanideeën. Nazorg strekt zich uit van wondzorg tot eerste hulp en juridische bijstand.

Religieuze waan, die beperkt is tot een verbaal uitgesproken waan door monologen, reddingsboodschappen en dergelijke, leidt in het algemeen alleen tot sociale problemen. Ook hier geldt dat de nazorg gebaseerd moet zijn op de basisziekte. Religieuze waanzin kan ook afhangen van triggers.

Deze bestaan ​​bijvoorbeeld uit religieuze symbolen, bepaalde uitspraken en soortgelijke dingen. In het belang van sociale interactie en bij twijfel dat de wanen volledig verdwenen zijn, is het logisch om deze triggers te vermijden. Het milieu moet hier ook aan bijdragen in de zin van sociale nazorg.

Je kunt dat zelf doen

Er is geen zelfhulpmaatregel in religieuze misleiding die het probleem zou kunnen veroorzaken. Religieuze waan als zodanig is in alle gevallen een symptoom van een andere psychische aandoening. Er zijn echter kansen voor de getroffenen om de reikwijdte van en de behandeling van de waan te verbeteren.

Kortom, het is logisch voor de getroffenen als ze de triggers van hun religieuze waanzin kunnen leren kennen en benoemen. Als blijkt (tijdens de therapie) dat er bepaalde belangrijke prikkels zijn die eerder tot een waan leiden, moeten deze stimuli consequent worden vermeden. Triggers vermijden is echter alleen effectief als de religieuze waan geen permanente staat is, maar een fase van mentale ontwikkeling.

In het geval dat de getroffenen permanent in hun waanleven leven, kunnen verschillende maatregelen worden genomen. Zelfhulpgroepen zijn in veel gevallen zinvol, omdat copingstrategieën hier met andere betrokkenen kunnen worden besproken. Ook in deze gevallen is het gepast om dingen die deel uitmaken van de waanideeën – zoals religieuze voorwerpen – buiten het bereik van de betrokken persoon te creëren.

Delen:

Plaats een reactie

Welkom

Installeer kmkoster.nl
×